Yhdistyksen säännöt

SUOMEN METSÄSTYSYHDISTYS – FINSKA JAKTFÖRENINGEN R.Y:N TOIMINTASÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi on Suomen Metsästysyhdistys – Finska Jaktföreningen ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä seura.
Seura on perustettu 1865.
Seuran kieli on suomi.
Seuran toiminta-alue on Helsingin seutu.

2§ Seuran tarkoituksena on edistää urheiluammunnan harrastamista toiminta-alueellaan siten, että mahdollisimman monella olisi mahdollista harrastaa sitä edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3§ Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan seura toteuttaa:
Tarjoamalla jäsenilleen
kilpailutoimintaa
koulutustoimintaa
valmennus-ja harjoitustoimintaa
nuorisotoimintaa
tiedotus- ja suhdetoimintaa
muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa fyysisesti ja henkisesti vireitä kansalaisia.
Kiinnittämällä ehdotusten, hakemusten ynnä muiden aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja asianomaisten elinten huomiota, sekä pyrkimällä omatoimisesti, ampumaurheilutoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten kilpailu- ja harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen.
Harjoittamalla julkaisutoimintaa
Seura voi toimia ampumaradan pitäjänä ja perustaa ampumaratoja. Ampumaradan pitoa varten seura voi omistaa, hallita, vuokrata tai yhteistoimintasopimuksen kautta olla muutenkin osallisena kiinteistöön tai toimitilaan, jossa ampumarataa voidaan pitää.
Toimintansa tukemiseksi seura voi
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä,
hankkia varoja järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia,
omistaa tai vuokrata ja ylläpitää urheilulaitoksia,
harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus ja ravitsemusliikettä sekä välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita.

4§ Seura noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. Jäsenyydestä päättää seuran kokous.
Seuran jäsenet

5§ Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavasti edistyneet seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Vuosikokouksessa läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä neljän viidesosan (4/5) tulee puoltaa kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi kutsumista.
Kannattajajäseniksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Ainaisjäsenestä säädetään alla kohdassa 8.
Seura pitää yhdistylain edellyttämää jäsenluetteloa.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6§ Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet toimintavuoden loppuun asti.
Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimenpiteet

7§ Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt seuran erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.
Hallitus voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksessa päättämään päivämäärään mennessä.
Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen jäsenen tietoon viisi päivää sen jälkeen kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä tai sähköpostilla, johon on saatu lukukuittaus.
Erotetuilla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
Liittymis- ja jäsenmaksut

8§ Varsinaisilta jäseniltä ja nuorisojäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suurudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.
Nuorisojäsenellä tarkoitetaan henkilöä joka sinä vuonna, jolta jäsenmaksua kannetaan, ei ole täyttänyt 21 vuotta.
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksuja.
Hallituksella on oikeus nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia ja hallitukselle on tehty esitys ainaisjäseneksi nimeämisestä.
Ainaisjäseniltä kannettavan jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

9§ Päätösvalta seuran asioissa on sen kokouksella. Varsinaisia kokouksia ovat syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa, ja kevätkokous, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta
sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä, tai
kirjallisena ilmoituksena jäsenille.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat
Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Kokouksissa noudatetaan alla kuvattuja menettelyjä.
Seuran kokouksissa on jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa seuran määräämänä aikana maksaneella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Yllä kohdassa 5 tarkoitetulla kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, ja muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttäen.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaus
Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
Valitaan kokoukselle
puheenjohtaja
sihteeri
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ääntenlaskijat
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vahvistetaan työjärjestys
Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, nuorisojäsen-, ainaisjäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle jäsenet kolmeksi seuraavaksi toimintavuodeksi.
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varahenkilöä. Toiminnantarkastajien toimintakausi on kalenterivuosi.
Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten §9:n mukaiset vireille panemat muut asiat
Kokouksen päättäminen

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaus
Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
Valitaan kokoukselle
puheenjohtaja
sihteeri
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ääntenlaskijat
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vahvistetaan työjärjestys
Esitetään vahvistettavksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus
Esitetään toiminnantarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten §9:n mukaisesti vireille panemat muut asiat
Kokouksen päättäminen
Ylimääräisessä kokouksessa asioiden käsittelyjärjestys on seuraava:
Kokouksen avaus
Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
Valitaan kokoukselle
puheenjohtaja
sihteeri
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ääntenlaskijat

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on kokouksen käsiteltäviksi mainittu
Kokouksen päättäminen.
Asiat jotka seuran jäsenet haluavat seuran varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeututetuista jäsenistä on tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, joiden vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat edellä mainituin tavoin tehneet esityksen.

Seuran hallinto
10§ Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudesta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6 – 9 muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan toimintavuodeksi ja muut jäsenet kolmeksi toimintavuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa.
Hallitukseen pyritään valitsemaan tasapuolinen edustus kaikista seuran harrasteryhmistä ja muista toimintayksiköistä.
Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan toimintavuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi, tai puolet hallituksen muista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun sen kaikki jäsenet on kutsuttu kokoukseen, ja vähintään puolet jäsenistä ovat saapuvilla.
Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, ja muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
Pitää jäsenrekisteriä
Johtaa, valvoa ja kehittää seuran toimintaa.
Hoitaa seuran taloutta ja vastata ja huolehtia varojen hoidosta
Valmistella seuran kokoukselle esitettävät asiat ja kutsua jäsenet kokouksiin
Laatia ja esittää seuran syyskokoukselle hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi
Laatia ja esittää seuran toimintakertomus seuran kevätkokoukselle
Esittää seuran tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä ja seuran hallinnosta antama tarkastuskertomus seuran kevätkokoukselle
Päättää rata-, kilpailu-, taulu-, sarja- yms maksut ja niiden suuruudet
Panna täytäntöön seuran kokousten päätökset
Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
Hyväksyä ja erottaa jäsenet 5 ja 7 §:ssä mainituin poikkeuksin
Valita edustajat seuran jäsenyysjärjestöjen kokouksiin
Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä sekä pitää niistä asianmukaista luetteloa
Nimetä avukseen tarpeellisiksi katsomansa jaostot, valiokunnat ja toimikunnat sekä niiden puheenjohtajat valmistelemaan edellä mainittuja asioita.
Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
Hoitaa muut esille tulevat asiat ja ryhtyä kaikkiin seuran edun kulloinkin edellyttämiin toimenpiteisiin.

11§ Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit tositteineen ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen liitetietoineen hallituksen puolesta allekirjoitettuna, on helmikuun 15. päivään mennessä luovutettava tarkastusta varten toiminnantarkastajille, joiden on ne palautettava tarkastuskertomuksensa kera hallitukselle viimeistään maaliskuun 1. päivänä. Toiminnantarkastajille on annettava myös se muu aineisto, jonka he seuran tilien ja hallinnon tarkastamiseksi katsovat tarpeelliseksi saada tutkittavakseen.

12§ Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

13§ Yhdistyksen ohjelmassa olevien ampumaurheilumuotojen toiminnan järjestämiseksi yhdistykseen perustetaan kerhoja yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Jos uusi ampumaurheilumuoto otetaan yhdistyksen ohjelmaan, sille perustetaan kerho. Kerhojen vastuulla on käytännön ampumatoiminnan järjestäminen. Yhdistykseen voidaan perustaa myös jaoksia, joiden tehtävänä on järjestää koko yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeitä käytännön toimia.

14§ Kerhot vastaavat oman toimialansa toiminnan ja talouden suunnittelusta ja osaltaan syyskokouksessa hyväksyttyjen suunnitelmien toteutuksesta. Hallitus kokoaa kerhojen toimintasuunnitelmat ja talousarviot yhdeksi syyskokouksessa esitettäväksi kokonaisuudeksi osana syyskokouksen asialistan kohdassa 8 esitettäviä asioita.

15§ Hallitus nimeää kerhojen tarvitsemat toimihenkilöt kyseisten ampumamuotojen harrastajien keskuudesta. Kerhojen velvollisuus on esittää keskuudestaan valitsemiaan henkilöitä kyseisiin tehtäviin. Kerhon tulee ehdottaa vähintään yhtä vastuuhenkilöä kerhon asioiden hoitoon.

16§ Kerhot lakkaavat olemasta samalla, jos yhdistyksen kokous päättää poistaa kyseisen ampumamuodon yhdistyksen ohjelmasta.

17§ Kerhoon kuuluvaksi katsotaan jokainen yhdistyksen jäsen, joka on rekisteröitynyt kyseisen ampumaurheilumuodon harrastajaksi. Rekisteröityminen ampumamuodon harrastajaksi edellyttää kyseisen lajin harrastuneisuutta.
Muita määräyksiä
18§ Seuran kokous päättää hallituksen esityksestä, mitkä ampumaurheilumuodot ovat seuran ohjelmassa. Poistettaessa jotain ampumaurheilumuotoa seuran ohjelmasta vaaditaan seuran kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4 ) äänten enemmistö. Asia on mainittava kokouskutsussa

19§ Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, jaostojen, valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti seuraavassa kokouksessa ja toimitetaan viipymättä seuran hallitukselle.

20§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. Muutokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

21§ Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

22§ Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin